Tjenestevilkår oppdragsgivere

PRESSWORKS – TJENESTEVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVERE

1. BESKRIVELSE, FORMÅL, PARTENE

Disse tjenestevilkår (heretter «Tjenestevilkårene») gjelder for tjenesten PressWorks, som leveres av Kommunikator AS (heretter «Kommunikator») til Oppdragsgiver. PressWorks er en markedsplass for innhold, som hjelper frilansere og oppdragsgivere med å finne hverandre.

Disse Tjenestevilkårene gjelder relasjonen mellom Oppdragsgiveren og Kommunikator. Ved å akseptere Tjenestevilkårene, inngår Oppdragsgiveren en rettslig bindende avtale med Kommunikator vedrørende Oppdragsgiverens tilgang til PressWorks. I tillegg vil det bli inngått en separat avtale mellom Oppdragsgiveren og en frilanser hver gang frilanseren aksepterer å utføre et oppdrag for Oppdragsgiveren gjennom PressWorks eller lisensiere eksisterende materiale til Oppdragsgiveren gjennom PressWorks. Kommunikator er ikke part i den separate avtalen mellom Oppdragsgiveren og frilanseren.

Kommunikator har rett til å endre Tjenestevilkårene ved å gi Oppdragsgiveren minst 45 dagers varsel.

2. IMMATERIELLE RETTIGHETER OG SKADESLØSHOLDELSE

Oppdragsgiveren bekrefter at Oppdragsgiveren vil benytte materialet, som Oppdragsgiveren får tilgang til gjennom PressWorks, i samsvar med aktuelle vilkår og begrensninger.

Dersom en tredjepart fremmer et krav med en påstand om at materiale Oppdragsgiveren har fått tilgang til gjennom PressWorks krenker andres immaterielle rettigheter, skal Oppdragsgiveren fremsette samtlige krav mot aktuell frilanser. Oppdragsgiveren skal dessuten holde Kommunikator skadesløs for alle kostnader og tap som følge av påstander om at Oppdragsgiverens bruk av materiale krenker tredjeparts rettigheter.

3. TILGANG TIL OG BRUK AV PRESSWORKS

3.1. BRUK OG BEGRENSNINGER

Denne avtalen gir Oppdragsgiveren rett til å benytte tjenesten PressWorks slik den til enhver tid tilbys av Kommunikator. Kommunikator vil utvikle tjenesten videre med nye funksjoner og muligheter, men Kommunikator har også rett til fjerne eller endre eksisterende funksjoner.

Oppdragsgiveren vil få et brukernavn for å få tilgang til Kommunikator. Oppdragsgiveren skal håndtere brukernavnet og tilhørende tilgangsinformasjon på forsvarlig måte og ikke utlevere informasjon til andre.

For all tekst, bilder og annen informasjon Oppdragsgiveren legger inn på PressWorks, gir Oppdragsgiveren Kommunikator og tredjeparter godkjent av Kommunikator rett til å bruke dette i opprinnelig eller bearbeidet form i tilknytning til levering av tjenesten PressWorks, inkl. bruke dette på eksterne tjenester f.eks. for å integrere PressWorks med andre systemer og tjenester eller for å markedsføre PressWorks.

Dersom Oppdragsgiveren bruker PressWorks i strid med avtalen eller Oppdragsgiverens bruk eller misbruk ellers medfører ulemper for Kommunikator, frilansere eller andre brukere av PressWorks, kan Kommunikator heve avtalen uten varsel, stenge Oppdragsgiverens tilgang til PressWorks, fjerne eller skjule Oppdragsgiverens materiale på PressWorks og/eller kreve erstatning for sine tap.

3.2. LISENSIERING AV EKSISTERENDE MATERIALE

PressWorks vil gi Oppdragsgiveren en tilgang til å lisensiere frilansernes eksisterende materiale på eksklusiv eller ikke-eksklusiv basis.

3.3. GJENNOMFØRING AV OPPDRAG

PressWorks vil gi Oppdragsgiveren anledning til å bestille materiale fra frilansere i form av spesialtilpassede oppdrag.

Oppdragsgiveren skal først utarbeide en spesifikasjon av oppdraget, med beskrivelse av oppdraget, tidspunkt for ønsket oppstart og ferdigstillelse av oppdrag samt honorar til frilanser.

PressWorks vil gi frilansere en mulighet til å søke etter publiserte oppdrag og gi tilbud på oppdrag.

Når Oppdragsgiveren aksepterer frilanserens tilbud, inngås det en rettslig bindende avtale mellom Oppdragsgiveren og frilanseren.

Når oppdraget er ferdigstilt, skal frilanseren gi beskjed om dette til Oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren skal deretter kontrollere at oppdraget er utført i samsvar med avtalen med frilanseren. Dersom Oppdragsgiveren mener at oppdraget er utført mangelfullt, skal Oppdragsgiveren omgående varsle frilanseren om dette og informere om hva som må korrigeres.

Dersom Oppdragsgiveren mener at oppdraget er utført i samsvar med avtalen, eller dersom Oppdragsgiveren ikke gir tilbakemelding senest 5 dager etter at frilanseren informerte om at oppdraget er ferdigstilt, skal oppdraget anses som fullført og godkjent.

Fra dette tidspunktet har Oppdragsgiveren rett til å bruke materiale i samsvar med det som er avtalt med frilanseren.

4. BETALING

Ved fullført bestilling av eksisterende materiale eller ved fullført oppdrag (dvs. oppdrag som er akseptert av Oppdragsvieren), vil Kommunikator fakturere Oppdragsvieren for oppdraget. Oppdragsgiveren vil bli fakturert frilanserens avtalte vederlag på vegne av frilanseren samt Kommunikators transaksjonsgebyr. Kommunikator vil sende frilanseren kopi av Kommunikators faktura til Oppdragsgiveren. I denne transaksjonen vil Kommunikator ha en rolle som formidler.

Oppdragsgiveren har ikke rett til å holde tilbake betaling for fullførte oppdrag. Dersom Oppdragsgiveren mener at oppdraget ikke er i samsvar med avtalen med frilanseren, skal Oppdragsgiveren ikke akseptere oppdraget som fullført inntil frilanseren retter slike forhold som Oppdragsgiveren mener skal utbedres for at oppdraget skal kunne anses som fullført.

5. LISENS TIL OPPDRAGSGIVER

Som innehaver av immaterielle rettigheter vil frilanseren gi Oppdragsgiveren en rett til å bruke materialet fra det tidspunktet oppdragsgiveren gjennomfører bestillingen av eksisterende materiale eller fra det tidspunktet et oppdrag er fullført. Dersom Oppdragsgiveren misligholder sin plikt til å betale vederlag til frilanser og Kommunikator, vil retten til å bruke materiale opphøre 5 dager etter forfallsdato og vil ikke tre i kraft igjen før Oppdragsgiveren foretar fullstendig oppgjør.

Retten vil kunne være tidsbegrenset eksklusiv rett (12 måneder), varig eksklusiv rett eller varig ikke-eksklusiv rett. Nærmere detaljer om Oppdragsgiverens rett til materiale vil fremgå av den separate avtalen mellom Oppdragsgiveren og frilanseren.

6. VARIGHET

Denne avtalen mellom Oppdragsgiveren og Kommunikator varer fra avtaleinngåelse og frem til en av partene sier opp avtalen. Avtalens kan sies opp med 30 dagers skriftlig varsel. Ved oppsigelse eller annet opphør av avtalen, vil Oppdragsgiveren miste sin tilgang til PressWorks. Opphør av denne avtalen påvirker ikke eventuelle avtaler Oppdragsgiveren har inngått med frilansere.

7. ANSVAR

Kommunikator har som mål om at PressWorks skal være operativ og tilgjengelig alle dager døgnet rundt. Det kan imidlertid forekomme avbrudd og/eller feil i tjenesten. Oppdragsgiveren aksepterer at Kommunikator ikke skal ha noe ansvar overfor Oppdragsgiveren for avbrudd, nedetid, forsinkelser, redusert kapasitet o.l. i tilknytning til PressWorks.

Dersom Kommunikator misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen, skal Oppdragsgiveren omgående skriftlig varsle Kommunikator dette og angi hva misligholdet består i. Kommunikator skal deretter avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold.

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen og misligholdet ikke blir utbedret uten ugrunnet opphold etter at parten fikk en varsel om dette, kan den annen part heve avtalen. Heving av avtalen skjer med virkning fra hevingstidspunktet og fremover.

Eventuell erstatning etter denne avtalen kan kun kreves for direkte dokumenterte tap. Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap skal anses bl.a. tapt fortjeneste, tap som følge av forsinket driftsstart og driftsavbrudd, tap som følge av tap av data og krav fra tredjeparter. Kommunikators samlede erstatningsansvar i avtaleperioden er begrenset til kr. 15 000,-.

Oppdragsgiveren skal holde Kommunikator skadesløs fra eventuelle krav som andre måtte fremme mot Kommunikator som følge av Oppdragsgiveren bruk av PressWorks eller bruk som er knyttet til ditt brukernavn. Ved beregning av erstatning for Kommunikators kostnader til merarbeid skal Kommunikators standardpriser legges til grunn.

Erstatningsbegrensningene i dette punktet gjelder ikke dersom misligholdet skyldes forsett eller grov uaktsomhet.

8. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Som et ledd i Kommunikators ytelser etter avtalen, vil Kommunikator behandle personopplysninger om Oppdragsgiverens brukere. Kommunikator skal alltid rette seg etter og gjennomføre de relevante bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven. Hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvordan de behandles er beskrevet nærmere i Pressworks Privacy Policy som er tilgjengelig på Pressworks´ nettsider www.pressworks.no/personvernerklaering/

Oppdragsgiveren samtykker i at Kommunikator kan være rettslig forpliktet til å fortsette å oppbevare opplysninger om Oppdragsgiverens brukere etter at denne avtalen er opphørt.

9. OVERFØRING AV AVTALEN

Kommunikator har rett til å overføre avtalen til en annen virksomhet, som overtar hele eller deler av PressWorks. Kommunikator har også rett til å overføre avtalen til et annet selskap i samme konsern som Kommunikator. For øvrig krever overdragelse eller annen overføring av avtalen samtykke fra den andre parten. Overføring av avtalen påvirker ikke de avtaler Oppdragsgiveren har inngått med frilansere.

10. TVISTELØSNING

Avtalen mellom Oppdragsgiveren og Kommunikator er i sin helhet regulert av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom Oppdragsgiveren og Kommunikator om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

*****